Crompvoets + Raafs Advocaten

WMO: hoe procedeer je succesvol in bezwaar en beroep?

Er is op dit moment veel te doen over WMO-zaken. Recentelijk kwam ik hiermee in aanraking, maar nu eens van “de andere kant”. Een gemeente schakelde mij in om deze te vertegenwoordigen in een aantal beroepsprocedures.

In bijna alle zaken trad een gemachtigde op, die zich enkel en alleen beroepen had op het feit dat het beleid van deze gemeente niet goed in elkaar zat. In vrijwel alle zaken was er hangende bezwaar door de gemeente tegemoet gekomen aan de feitelijke invulling van de huishoudelijke ondersteuning, of was er zelfs inmiddels sprake van een Wlz (Wet langdurige zorg)- indicatie. De persoon in kwestie was inmiddels zo hulpbehoevend dat een maatwerkvoorziening op grond van de WMO niet meer volstond.

De gemachtigde bleef in beroep alleen nog gronden naar voren brengen tegen het beleid van de gemeente. Op zich heel legitiem, want de rechtspraak is nog niet bepaald kristalhelder als het gaat om welk beleid een gemeente mag toepassen.

De wetgever heeft namelijk aan gemeenten veel beleidsvrijheid gegeven om hun beleid in te vullen. De Centrale Raad van Beroep (de hoogste rechter op het gebied van WMO-zaken) heeft in een drietal maatgevende uitspraken op 18 mei 2016 wel enige duidelijkheid gecreëerd binnen welke grenzen het beleid van gemeenten dient te worden ingevuld, maar veel laat nog aan onduidelijkheid over. Het is voor gemeenten niet altijd goed duidelijk hoe zij hun beleid hierover kunnen en ook mogen invullen. Ook lagere rechters verschillen op dit moment nog van mening over hoe bepaald beleid mag worden ingevuld. Beleid aanvechten kan dus zeker tot resultaat leiden.

Maar kun je als rechthebbende wel klagen bij de rechter als het beleid van jouw gemeente niet klopt?

De Centrale Raad heeft die rechtsvraag al diverse malen beantwoord (11 oktober 2017, (ECLI:NL:CRVB:2017:3499), 27 augustus 2014 ECLI:NL:CRVB:2014:3097). Tenzij je ook nog een materieel (dat wil zeggen feitelijk) belang hebt om te klagen, kun je niet enkel en alleen klagen over het beleid dat een gemeente voert. Hoe onredelijk dat beleid ook mag zijn. Er is volgens de Centrale Raad op dat moment geen sprake van “procesbelang”. Iemand die bezwaar of beroep instelt, moet dat dus niet alleen maar doen op basis van het beleid, maar ook omdat hij of zij het niet eens is met het resultaat waartoe dat beleid heeft geleid. Er moet bijvoorbeeld een beroep worden gedaan op het feit dat in jouw specifieke geval geen maatwerk is geleverd, omdat er niet goed genoeg is gekeken naar jouw hulpbehoevendheid. Dit is maar een voorbeeld dat ik hier noem, maar als je dus materieel niets aanvoert, dan ben je als je je alleen maar op het beleid beroept niet-ontvankelijk in de procedure. De zaak wordt op die manier dus niet eens inhoudelijk behandelt.

Vorige maand kwam de Centrale Raad van Beroep met een uitspraak die in de lijn ligt van de hiervoor genoemde uitspraken (uitspraak 23 mei 2018 (ECLI:NL:CRVB:2018:1525). In deze zaak ging het om een persoon die inmiddels hangende de procedure zo hulpbehoevend was geworden, dat hij een Wet Langdurige Zorg (Wlz-indicatie) had gekregen.

Onder verwijzing naar de Memorie van Toelichting op de Wlz stelt de Centrale Raad dat op het moment dat iemand recht heeft op een WLZ-indicatie hij geen aanspraak meer kan maken op een maatwerkvoorziening ingevolge de WMO. De Centrale Raad benoemt het in de uitspraak niet met zoveel woorden, maar op het moment dat er een Wlz-indicatie ligt is er geen procesbelang meer want men dient zich niet langer tot de gemeente te wenden, maar tot het Zorgkantoor met zijn of haar bezwaren.

Dat kan weer anders zijn als iemand schade heeft geleden doordat de gemeente bijvoorbeeld geen maatwerkvoorziening heeft aangeboden, maar dat onderwerp voert te ver voor deze blog.

Het is dus héél belangrijk om als je in bezwaar of beroep gaat er goed op te letten dat je niet alleen maar tegen het beleid ingaat, maar ook feitelijk gezien aangeeft waar je bezwaren liggen.

Mochten er naar aanleiding van deze blog vragen zijn? Stel ze gerust via 043-3510577 of info@cr-advocaten.nl.

 

Auteur: mw. mr. M.M.G. (Maureen) Helgers-Crompvoets