Crompvoets + Raafs Advocaten

Transitievergoeding bij deeltijdontslag

Naar de letter van de wet is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd bij het einde van een dienstverband dat ten minste twee jaren heeft geduurd. De wet noemt niet dat een werknemer in aanmerking kan komen voor een transitievergoeding wanneer hij langer dan twee jaren in dienst is bij zijn werkgever en gedeeltelijk wordt ontslagen.

In een recent arrest van de Hoge Raad van 1 september 2018 (te raadplegen via de volgende link: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2018:1617) heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of ondanks de letter van de wet er toch reden kan zijn dat een werkgever gehouden is een transitievergoeding te betalen bij een deeltijdontslag.

Wat wordt verstaan onder een deeltijdontslag?

Er is sprake van een deeltijdontslag wanneer:

  1. Sprake is van een gedeeltelijke beëindiging;
  2. Sprake is van een algeheel ontslag gevolgd door een nieuwe, aangepaste arbeidsovereenkomst; dan wel
  3. Sprake is van een aanpassing van de arbeidsovereenkomst.

Bijzonder geval

De Hoge Raad komt tot de conclusie dat er wel een transitievergoeding verschuldigd is voor het bijzondere geval dat, door omstandigheden gedwongen, wordt overgegaan tot een substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd van de werknemer.

Om in het geval van een deeltijdontslag in aanmerking te kunnen komen voor een transitievergoeding moet er aldus sprake zijn van:

  1. Het bijzondere geval dat door omstandigheden gedwongen wordt overgegaan tot substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd;
  2. Een substantiële vermindering van de arbeidstijd;
  3. Een structurele vermindering van de arbeidstijd;

De Hoge Raad geeft aan dat bij het hierboven bedoelde bijzondere geval moet worden gedacht aan het noodzakelijkerwijs gedeeltelijk vervallen van arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische omstandigheden en aan blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

Is de werknemer gedeeltelijk ontslagen omdat het economisch slecht gaat met de werkgever dan kan dit als een bijzonder geval worden aangemerkt of wanneer de werknemer gedeeltelijk wordt ontslagen vanwege zijn eigen arbeidsongeschiktheid.

Substantiële vermindering van de arbeidstijd

Met een substantiële vermindering van de arbeidstijd bedoelt de Hoge Raad een vermindering van de arbeidstijd met ten minste twintig procent.

Structurele vermindering van de arbeidstijd

Bij een structurele vermindering van de arbeidstijd gaat het om een vermindering die naar redelijke verwachting blijvend zal zijn.

Wanneer er is voldaan aan de bovengenoemde criteria dan heeft een werknemer op grond van de gedeeltelijke beëindiging aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding wordt dan berekend naar evenredigheid van de vermindering in arbeidsomvang waarbij het laatst genoten loon als uitgangspunt wordt genomen.

Heeft u vragen over een deeltijdontslag of een beëindiging met wederzijds goedvinden dan ent u bij Crompvoets & Raafs Advocaten op het juiste adres. Neem voor een vrijblijvend intakegesprek en eerste advies contact op met een van onze advocaten +31 (0)43-3510577.

Auteur: mr. J. P. (Jorg) van Mulken