Crompvoets + Raafs Advocaten

Asiel- en migratierecht

Crompvoets & Raafs Advocaten is van meet af aan één van de meest specialistische kantoren op het gebied van asiel- en migratierecht. Wij staan cliënten bij door heel Nederland, zelfs over heel de wereld.

Het kantoor behandelt zaken op het gebied van het asielrecht, alsmede op het gebied van het regulier vreemdelingenrecht. Het kantoor is verder gespecialiseerd in zaken die betrekking hebben op het gebied van naturalisatie, vreemdelingenbewaring en verblijfsbeëindiging.

Asielrecht

Wanneer iemand uit noodzaak zijn land verlaten heeft, omdat zijn leven, veiligheid of vrijheid in dat land in gevaar is vanwege zijn geloofsovertuiging, ras, geslacht, seksuele geaardheid of politieke overtuiging, dan kan zo iemand in Nederland in aanmerking komen voor een asielvergunning. Dat is ook het geval wanneer het aannemelijk is dat iemand om andere redenen het risico loopt om te worden gedood of onmenselijk te worden behandeld bij terugkeer naar zijn land van herkomst.

Iemand die in aanmerking wil komen voor een asielvergunning, moet een asielaanvraag indienen. Vanaf dat moment wordt hij gedefinieerd als asielzoeker. Asielzoekers hebben vanaf het moment van indiening van de asielaanvraag recht op begeleiding en advisering door een gespecialiseerde advocaat.

In asielzaken is rechtsbijstand essentieel. Asielzoekers weten veelal niet hoe de procedures in Nederland zijn ingericht, en zijn zich vaak niet volledig bewust van wat wel en niet voor de beoordeling van hun asielaanvraag relevant is.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst beoordeelt of de asielaanvraag moet worden ingewilligd of niet. De beslissing wordt gebaseerd op grond van de verklaringen die de asielzoeker gegeven heeft, de bewijzen die hij heeft overgelegd en de informatie die de Immigratie- en Naturalisatiedienst bekend is over de veiligheidssituatie in het betreffende land.

Als de asielaanvraag wordt ingewilligd, dan krijgt de asielzoeker een verblijfsvergunning. Mocht de asielaanvraag echter worden afgewezen, dan heeft de asielzoeker het recht om tegen die beslissing in beroep te gaan bij de rechtbank. De rechtbank buigt zich dan over de vraag of de Immigratie- en Naturalisatiedienst tot de afwijzende beslissing is kunnen komen. Als het beroep gegrond wordt verklaard, zal de Immigratie- en Naturalisatiedienst veelal een nieuwe beslissing dienen te nemen. In het geval het beroep ongegrond wordt verklaard, bestaat de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan.

Ons kantoor heeft meerdere advocaten in huis die gespecialiseerd zijn in het asielrecht en die rechtsbijstand aan asielzoekers kunnen verlenen in alle stadia van de asielprocedure.

Gratis intakegesprek?

Juridische vraag of hulp nodig bij een procedure? Het intakegesprek is bij ons altijd zonder kosten.

Meer info & aanvragen

Regulier vreemdelingenrecht

Alle verblijfsaanspraken die geen betrekking hebben op het asielrecht, vallen onder het reguliere vreemdelingenrecht. U kunt dan denken aan:

 • Verblijfsvergunning gezinshereniging/gezinsvorming
 • Verblijfsvergunning met als verblijfsdoel het ondergaan van een medische behandeling
 • Verblijfsvergunning als zelfstandige
 • Verblijfsvergunning als kennismigrant (“highly skilled migrant”)
 • Verblijfsvergunning als student
 • Verblijfsvergunning als EU onderdaan of partner/gezinslid van een EU onderdaan
 • Verblijfsvergunning als Turkse werknemer of zelfstandige (Turks associatierecht)
 • Verblijfsvergunning als economisch niet actieve of de investeerdersregeling in Nederland
 • Verblijfsvergunning op grond van humanitaire redenen en schrijnendheid.
 • Verblijfsvergunning op grond van “voortgezet verblijf”.

Wij kunnen u niet enkel behulpzaam zijn bij het aanvragen en verlengen van bovenstaande verblijfsvergunningen, maar ook bij het voeren van procedures tegen de afwijzing ervan.

Daarnaast helpen wij bedrijven met aanvragen “erkend referent” en aanvragen die vallen onder het Aziatisch Horecaconvenant.  Wij zien dat binnen het MKB en dan met name op het gebied van Horeca en/ of Innovatie het vaak belangrijk is dat op korte termijn werknemers uit het buitenland aan het arbeidskapitaal kunnen worden toegevoegd. Als u hierover een vraag heeft, contacteert u ons gerust.

Ook kunnen wij u helpen indien u een visumaanvraag heeft ingediend voor bijvoorbeeld een familielid en dit wordt afgewezen. Wij zullen dan bezwaar maken tegen de beslissing van de Visadienst en vervolgens indien de zaak voldoende spoedeisend is een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Naturalisatie

Nederlander worden is naturaliseren. Als u wilt naturaliseren tot Nederlander, dan moet u een naturalisatieverzoek indienen.

De voorwaarden voor het verkrijgen van het Nederlanderschap zijn strikt. Denk bijvoorbeeld aan het hebben van voldoende jaren rechtmatig verblijf in Nederland en het hebben behaald van het inburgeringsexamen. Ook mag u geen gevaar voor de openbare orde vormen. In sommige gevallen kan het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit betekenen dat u afstand moet doen van uw oorspronkelijke nationaliteit.

Onze gespecialiseerde advocaten kunnen u informeren over de mogelijkheid tot het verkrijgen van het Nederlanderschap en de gevolgen die dat voor u heeft of kan hebben. Uiteraard verlenen wij ook hulp bij het opstellen en het indienen van een naturalisatieverzoek en kunnen wij voor u procederen tegen een eventueel afgewezen verzoek tot naturalisatie.

Vreemdelingenbewaring

De wet biedt de mogelijkheid om een vreemdeling in vreemdelingenbewaring te plaatsen. In de meeste gevallen gaat het dan om personen die illegaal in Nederland verblijven en die terug moeten keren naar hun land van herkomst. In bepaalde gevallen is het echter ook mogelijk om asielzoekers in bewaring te stellen.

Het doel van vreemdelingenbewaring is om de betrokkene beschikbaar te houden voor vertrek. De betrokkene wordt in een detentiecentrum geplaatst in afwachting van zijn vertrek naar zijn land van herkomst. Hoewel het geen straf is, is vreemdelingenbewaring wel een vrijheidsontnemende maatregel. Het is dan ook een zeer zware maatregel die alleen als laatste middel mag worden ingezet.

Iemand die in vreemdelingenbewaring wordt gesteld, kan tegen die maatregel en de voortduring daarvan beroep instellen bij de rechtbank. De rechtbank controleert dan of de maatregel terecht is opgelegd en of de voortduring daarvan geoorloofd is. Indien de oplegging of voortduring van de maatregel van bewaring onrechtmatig bevonden wordt, zal de rechtbank bevelen dat de vreemdeling in vrijheid moet worden gesteld en bestaat er in voorkomend geval aanspraak op schadevergoeding. Mocht de rechtbank het beroep ongegrond verklaren, dan bestaat in bepaalde gevallen de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan.

Vreemdelingenbewaring is een vak apart. Onze advocaten hebben ruime ervaring in bewaringszaken en voldoen aan de strenge eisen om in dergelijke procedures rechtsbijstand te mogen verlenen.

Verblijfsbeëindiging

Binnen ons team van advocaten werken specialisten die u in het bijzonder juridische bijstand kunnen verlenen wanneer de Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft besloten dat u Nederland dient te verlaten of dat u niet langer welkom bent binnen Nederland.

Zij kunnen u behulpzaam zijn in procedures die betrekking hebben op de volgende beslissingen van de IND:

 • het opleggen van een Terugkeerbesluit;
 • het opleggen van een inreisverbod;
 • de ongewenstverklaring;
 • intrekking van een verblijfsvergunning;