Crompvoets + Raafs Advocaten

Interessante uitspraak; Een nareis op nareis, is dat mogelijk?

Net als de blog van vorige week richt deze blog zich op een uitspraak. Dit keer een uitspraak van de Raad van State Afdeling Bestuursrechtspraak (hoogste rechter in vreemdelingenzaken).[1] De vraag die in deze zaak centraal stond was of de vreemdeling in aanmerking kon komen voor nareis bij een referent die een zelfstandige asielvergunning had gekregen nadat zij zelf Nederland is binnengekomen als na-reiziger.

De feiten

Recentelijk had ik een zaak onder mij waar de oma van de familie zich in Nederland bevond.  Zij had een aanvraag ingediend om haar dochter een mvv voor nareis te verlenen. De staatssecretaris heeft de dochter vervolgens ook deze mvv verleend voor nareis bij haar moeder, omdat zij als jongvolwassene behoort tot het ouderlijk gezin. Nadat zij met deze mvv Nederland was binnengekomen heeft de staatssecretaris haar een zelfstandige verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd verleend.

Wat bleek nu? De dochter had zelf ook een gezin waar oma vanwege de oorlog niet van op de hoogte was. Op 8 februari 2018 heeft zij, nu als referent, ook een aanvraag ingediend om haar man en de twee kinderen die zij samen hebben, een mvv voor nareis te verlenen. Bij besluit van 25 april 2019 heeft de staatssecretaris de kinderen een mvv verleend. Het hoger beroep ging over de mvv-aanvraag voor de man, die werd namelijk niet toegekend door de staatssecretaris.

De staatssecretaris had de aanvraag van de man afgewezen omdat referent in haar eigen nareisprocedure had gezegd dat zij behoorde tot het gezin van haar moeder. Oma had daarbij schriftelijk verklaard dat referent ongehuwd was. Door zelf na te reizen, zou referent hebben uitgesloten dat zij deel uitmaakt van een ander gezin en zou de gezinsband met haar echtgenoot en kinderen zijn verbroken, aldus de staatssecretaris.

Uitspraak van de rechtbank

De rechtbank is meegegaan in hetgeen de staatssecretaris heeft aangebracht. Referent zou maar tot één gezin kunnen behoren. De staatssecretaris heeft volgens de rechtbank wel rekening gehouden met de belangen van de kinderen. Hij heeft immers hun aanvraag apart behandeld en heeft hierop het beleid voor minderjarige uit een huwelijk geboren kinderen toegepast. Dit resulteerde er dus in dat de kinderen wel mochten nareizen maar dan zonder hun vader.

Hoger beroep

Referent heeft aangevoerd dat de rechtbank niet heeft onderkend dat de staatssecretaris ondeugdelijk heeft gemotiveerd dat de gezinsband tussen haar en haar man zou zijn verbroken. Referent wijst erop dat zij haar huwelijk kon aantonen middels documenten, dat de staatssecretaris dit huwelijk niet heeft bestreden en dat het enkele feit dat zij zelf is nagereisd, niet betekent dat de gezinsband tussen haar en haar man is verbroken. De staatssecretaris had moeten onderzoeken of zij en haar man geen werkelijk huwelijks- of gezinsleven meer onderhouden. Bovendien kan niet gezegd worden dat rekening is gehouden met de belangen van de kinderen wanneer zij hun vader hebben moeten achterlaten.

Zitting bij de Afdeling Raad van State

De staatssecretaris stelt zich op zitting op het standpunt dat hij ervan uit gaat dat de gezinsband is verbroken met de man van referent nu blijkt dat zij als jongvolwassen kind behoort tot het ouderlijk gezin en gelet op de verklaring dat zij niet zou zijn gehuwd.

Daarnaast voert de staatssecretaris aan dat nu hij het nareisbeleid heeft toegepast op de dochter door haar een mvv te verlenen omdat zij als jongvolwassene behoort tot het ouderlijk gezin, hij dit beleid daarom niet nog een keer toe past als de dochter vervolgens zelf als referent optreedt om haar eigen gezin, te laten nareizen. De dochter kan daarentegen wél optreden als referent voor minderjarige kinderen die feitelijk tot haar gezin behoren. Dat de kinderen wel naar Nederland mogen komen en de vader niet hoeft niet te betekenen dat de kinderen worden gescheiden van de vader bij wie ze in het buitenland verbleven, omdat de vader een reguliere aanvraag om gezinshereniging kan indienen, aldus de staatssecretaris.

Oordeel afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

De Afdeling oordeelt dat het hoger beroep is gegrond. De uitspraak van de rechtbank wordt vernietigd. De staatssecretaris heeft ondeugdelijk gemotiveerd dat de vader niet in aanmerking komt voor een mvv nareis. De staatssecretaris moet een nieuw besluit nemen op het gemaakte bezwaar, met inachtneming van wat de Afdeling heeft overwogen.

Een van deze overwegingen is dat ondanks referent geen rechtsmiddelen heeft ingezet tegen haar mvv-verlening, dit niet met zich meebrengt dat zij behoort tot het gezin van haar moeder. Een tweede belangrijke overweging is dat het standpunt van de staatssecretaris dat de dochter geen werkelijk huwelijks- of gezinsleven onderhoudt met de vader en de minderjarige kinderen, een feitelijk criterium is. Als de staatssecretaris deze afwijzingsgrond toepast, moet hij dus inhoudelijk beoordelen of er een werkelijk huwelijks- of gezinsleven is. Dat heeft de staatssecretaris echter niet gedaan.

Conclusie

Als de staatssecretaris zich op het standpunt stelt dat de gezinsband is verbroken, moet hij ingaan op afgelegde verklaringen en overgelegde documenten, inhoudelijk beoordelen of er nog een werkelijk huwelijks- of gezinsleven is. Als de staatssecretaris zich op het standpunt stelt dat het nareisbeleid niet van toepassing is, moet hij dat toelichten.

Als de staatssecretaris doorverwijst naar de reguliere procedure voor gezinshereniging, moet hij daarbij duidelijk maken dat hij in die procedure zal ingaan op de afgelegde verklaring en de overgelegde documenten, inhoudelijk zal beoordelen of er nog een werkelijk huwelijks- of gezinsleven is.

Heeft u ook een soortgelijke zaak en wilt u kijken of uw gezinsleden naar Nederland kunnen reizen neemt u dan gerust contact op met ons kantoor via 043-3510577 of info@cr-advocaten.nl.

 

Geschreven door:

J.P. Van Mulken

 

[1] ABRvS 31 oktober 2019, 201904401/1/V1.