Crompvoets + Raafs Advocaten

Horecaondernemer heeft recht op huurkorting vanwege coronamaatregelen

Uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2021:461

De kantonrechter in Den Haag heeft in een zogenaamde bodemprocedure bepaald dat twee eigenaren van een café in Den Haag recht hebben op 50 procent huurkorting over de maanden dat ze vanwege de coronacrisis gedwongen gesloten waren.

De feiten
De zaak werd aangespannen door de verhuurder van het pand waarin het café wordt geëxploiteerd. De verhuurder vordert de tussen partijen gesloten huurovereenkomst te ontbinden op grond van een ernstige toerekenbare tekortkoming van de huurders. Aan zijn vordering legt verhuurder ten grondslag dat de huurders te kort zijn geschoten in de nakoming van hun betalingsverplichtingen uit hoofde van de tussen de partijen gesloten huurovereenkomst.

Oordeel van de rechter
De hoogte van de huurachterstand is naar het oordeel van de kantonrechter niet zodanig dat deze de gevorderde ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Het geschil spitst zich toe op de vraag of de huurders in het licht van de coronacrisis gehouden zijn hun huurbetaling na te komen. De huurders hebben een beroep gedaan op onvoorzienbare omstandigheden in de zin van artikel 6:258 BW. De rechter kan op grond van dit artikel verlangen dat partijen de overeenkomst wijzigen of geheel of gedeeltelijk ontbinden op grond van onvoorzienbare omstandigheden welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid instandhouding van de overeenkomst niet verlangd mag worden.

Volgens de kantonrechter bestaat er geen aanleiding om aan te nemen dat de partijen bij het sluiten van de huurovereenkomst rekening hebben gehouden met de coronacrisis, waarbij diverse coronamaatregelen worden getroffen die ervoor zorgen dat het gehuurde een lange tijd niet kan worden gebruikt. Bovendien mochten partijen niet van elkaar verwachten dat dit wel het geval zou zijn. De kantonrechter heeft zijn uitspraak gegrond op het oordeel dat ‘de coronacrisis, gelet op haar omvang en gevolgen voor de economie en maatschappij, als onvoorzienbare omstandigheid in de zin van artikel 6:258 BW moet worden beschouwd’. De gevolgen van de coronacrisis zijn van dien aard dat de huurovereenkomst op grond van redelijkheid en billijkheid moet worden gewijzigd.

Nu geen van de partijen een verwijt kan worden gemaakt aan het ontstaan van de onvoorzienbare omstandigheden wordt het financiële nadeel als gevolg daarvan tussen de partijen verdeeld. De kantonrechter komt tot de conclusie dat de huurders voldoende hebben onderbouwd dat ze omzetverlies hebben geleden als gevolg van de coronacrisis en dat de ontvangen overheidssteun onvoldoende is om de volledige huur te kunnen blijven betalen. Bovendien is de overheidssteun niet uitsluitend bedoeld voor de huurbetaling, maar ook voor de vaste lasten en het weggevallen inkomen.

Conclusie
De kantonrechter zal de gevolgen van de coronacrisis gelijkelijk over de partijen verdelen gedurende de periode waarin de ondernemers de exploitatie van het café geheel hebben moeten staken. De kantonrechter bepaalt dat de huurders 50 procent van de huurprijs verschuldigd zijn over de periode 15 maart tot en met 31 mei 2020 en de periode vanaf 15 oktober 2020 tot en met het moment dat de maateregel eindigt. Voor de periode waarin de huurders de exploitatie van hun café deels hebben kunnen hervatten geldt een vermindering van de huurprijs met 25 procent.

Deze uitspraak heeft gevolgen voor de huurprijs die horecaondernemers betalen zolang de coronamaatregelen van toepassing zijn. De verwachting is dat dit niet alleen voor horecaondernemers zal gelden, maar ook voor andere winkeliers die hun deuren gesloten moeten houden.

Wilt u weten of ook u in aanmerking komt voor een huurprijsverlaging of heeft u andere vragen omtrent uw huurovereenkomst, neem dan contact op met één van onze advocaten.