Crompvoets + Raafs Advocaten

Het belang van het indienen van een bezwaarschrift wederom bevestigd

Wanneer iemand zich niet kan verenigen met een besluit van de gemeente,  kan hij daartegen in de regel bezwaar instellen. Dat gebeurt door middel van het indienen van een bezwaarschrift. Het is echter niet altijd helder of de gemeente een beslissing genomen heeft of niet. De gemeente maakt namelijk niet altijd kenbaar dat een bepaalde brief of mededeling een besluit betreft. Als achteraf blijkt dat sprake was van een besluit, kan dat verstrekkende gevolgen hebben wanneer daartegen geen bezwaarschrift is ingediend. De beslissing van de gemeente staat dan immers vast.

Ter illustratie van het belang om na te gaan of er een beslissing door de gemeente is genomen, wijzen wij u op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 25 oktober 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:3759. In deze zaak had de gemeente Amsterdam in het verleden aan een mevrouw een woonvoorziening in de vorm van een traplift verstrekt. De traplift werd haar in bruikleen verstrekt, zonder dat zij hiervoor een eigen bijdrage was verschuldigd. Na de inwerkingtreding van de WMO in 2015 stuurde de gemeente Amsterdam haar een brief waarin zij mededeelde dat mevrouw een eigen bijdrage verschuldigd was over de traplift. Deze brief werd door mevrouw terecht als een besluit aangemerkt en zij kon daarom in bezwaar gaan tegen de beslissing van de gemeente Amsterdam om haar een eigen bijdrage op te leggen voor het gebruik van de traplift.

De kwestie werd uiteindelijk ter beoordeling aan de Centrale Raad van Beroep, het hoogste rechtscollege in sociale zekerheidszaken, voorgelegd. De Raad stelde vast dat de traplift aanvankelijk in bruikleen aan mevrouw was verstrekt, zonder dat zij hiervoor een eigen bijdrage diende te betalen. De binnen de gemeente Amsterdam geldende verordening bepaalde voorts onder meer dat een voorziening die eerder was verstrekt onder de oude wetgeving, niet komt te vervallen, tenzij de gemeente een nieuw besluit neemt waarmee de eerder verstrekte voorziening komt te vervallen. Een dergelijke beslissing had de gemeente Amsterdam echter niet genomen. De Raad oordeelde daarom dat de beslissing van de gemeente Amsterdam om een eigen bijdrage voor de traplift op te leggen, geen besluit is dat ertoe leidt dat de eerder toegekende voorziening komt te vervallen. Volgens de Raad geldt daarom dat oudere besluit nog steeds. Het besluit van de gemeente Amsterdam tot oplegging van de eigen bijdrage is dan ook in strijd met de wet, zodat dat besluit moet worden vernietigd, aldus de Raad.

Het voorbeeld illustreert hoe belangrijk het kan zijn om een besluit van de gemeente te herkennen en daartegen bezwaar in te stellen. Als mevrouw niet was opgekomen tegen de aanvankelijk onschuldig ogende oplegging van de eigen bijdrage,  dan zou zij uiteindelijk telkens voor een deel voor het gebruik van de traplift dienen te betalen. Schroom daarom niet om contact met ons kantoor op te nemen in het geval dat u post van de gemeente ontvangt. Als blijkt dat sprake is van een besluit van de gemeente, dan heeft u vaak maar 6 weken om hiertegen in bezwaar te gaan. Doet u dat niet, dan staat zo’n besluit in de meeste gevallen vast, met alle gevolgen van dien. Aarzel dus niet en neem tijdig voor juridisch advies en bijstand contact op met ons kantoor.