Crompvoets + Raafs Advocaten

De beslistermijn ten tijde van de Corona-crisis

De coronacrisis roept veel uiteenlopende juridische vragen op. Zo ook binnen het bestuursrecht. In deze blog zal worden besproken hoe het zit met de beslistermijnen die gelden in het bestuursrecht met het oog op de corona-crisis. De Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) biedt algemene termijnen voor bezwaar en beroep. Daarnaast zijn er uiteraard ook specifieke termijnen in specifieke wetten te vinden, waar een bestuursorgaan aan moet voldoen.

Het bestuursorgaan moet in ieder geval een besluit nemen binnen de wettelijk voorgeschreven termijnen. Doet een bestuursorgaan dat niet, dan kan het bestuursorgaan door de burger in gebreke worden gesteld en kan de burger vervolgens een beroep niet tijdig beslissen instellen.

U kunt zich echter indenken dat bestuursorganen, zoals een gemeente, UWV of IND, momenteel door de corona-crisis onder druk staan. Het is dus goed mogelijk dat zij momenteel de beslistermijnen niet kunnen naleven. Een bestuursorgaan kan de aanvrager dan verzoeken tot uitstel van de beslistermijn gedurende een bepaalde periode. Dit kan op basis van artikel 4:15 lid 2 onder a van de Awb. De aanvrager moet schriftelijk instemmen met het uitstel.

Een bestuursorgaan kan de beslistermijn ook opschorten door een beroep te doen op overmacht, conform artikel 4:15 lid 2 onder c Awb. Hier zal echter niet snel sprake van zijn. Immers blijkt uit de parlementaire geschiedenis  van dit artikel dat er pas sprake is van overmacht bij een onmogelijkheid om te beslissen, die wordt veroorzaakt door abnormale en onvoorziene omstandigheden, buiten toedoen van het bestuursorgaan en die ook buiten zijn risicosfeer vallen. Een voorbeeld die wordt genoemd in de parlementaire geschiedenis, is het gemeentehuis dat afbrandt waar benodigde gegevens verloren gaan.

De corona-crisis is echter een andere situatie. Tevens is er momenteel geen sprake van een algehele “lock-down” in Nederland. Overheidsdiensten zijn aangemerkt als vitale processen en ambtenaren verrichten nog steeds hun werkzaamheden, al is dat vaak in een andere setting. Het is daarmee maar de vraag of een beroep op overmacht onder de huidige omstandigheden zal slagen.

Heeft u twijfels of in uw geval de overheid door te laat op uw aanvraag te beslissen zich kan beroepen op overmacht, neemt u dan contact op met ons kantoor. Wij kunnen dan bezien voor u of het raadzaam is een bestuursorgaan in gebreke te stellen of zelfs uiteindelijk een beroep niet tijdig beslissen in te dienen bij de rechtbank waarbij een dwangsom van het bestuursorgaan gevorderd wordt.

 

U kunt contact met ons kantoor opnemen via info@cr-advocaten.nl of door te bellen met 043-3510577.